Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1495.2 days    
2 Pens/ - 3117.9 days    
3 Stuff/ - 311.2 days    
4 ebay/ - 695.7 days    
5 ejb/ - 1422.8 days    
6 n82/ - 3638.7 days