Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1822.0 days    
2 Pens/ - 3444.8 days    
3 Stuff/ - 638.1 days    
4 ebay/ - 1022.5 days    
5 ejb/ - 1749.6 days    
6 iptv/ - 54.6 days    
7 n82/ - 3965.6 days