Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1632.3 days    
2 Pens/ - 3255.1 days    
3 Stuff/ - 448.3 days    
4 ebay/ - 832.8 days    
5 ejb/ - 1559.9 days    
6 n82/ - 3775.9 days