Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1396.4 days    
2 Pens/ - 3019.1 days    
3 Stuff/ - 212.4 days    
4 ebay/ - 596.9 days    
5 ejb/ - 1324.0 days    
6 n82/ - 3540.0 days