Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1301.5 days    
2 Pens/ - 2924.2 days    
3 Stuff/ - 117.5 days    
4 ebay/ - 502.0 days    
5 ejb/ - 1229.1 days    
6 n82/ - 3445.1 days