Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1332.3 days    
2 Pens/ - 2955.1 days    
3 Stuff/ - 148.4 days    
4 ebay/ - 532.8 days    
5 ejb/ - 1259.9 days    
6 n82/ - 3475.9 days