Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1661.6 days    
2 Pens/ - 3284.4 days    
3 Stuff/ - 477.6 days    
4 ebay/ - 862.1 days    
5 ejb/ - 1589.2 days    
6 n82/ - 3805.2 days