Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1530.9 days    
2 Pens/ - 3153.6 days    
3 Stuff/ - 346.9 days    
4 ebay/ - 731.4 days    
5 ejb/ - 1458.5 days    
6 n82/ - 3674.4 days