Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1590.9 days    
2 Pens/ - 3213.7 days    
3 Stuff/ - 406.9 days    
4 ebay/ - 791.4 days    
5 ejb/ - 1518.5 days    
6 n82/ - 3734.5 days