Listing of /misc/

1 Hertford/ - 1707.6 days    
2 Pens/ - 3330.3 days    
3 Stuff/ - 523.6 days    
4 ebay/ - 908.1 days    
5 ejb/ - 1635.2 days    
6 n82/ - 3851.2 days